Działamy na terenie całej Polski

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

English EN German DE Polish PL Spanish ES Ukrainian UK

Remanent – spis z natury na koniec roku podatkowego

P&N Księgowość - Biuro rachunkowe Kraków

P&N Księgowość - Biuro rachunkowe Kraków

Konieczność przeprowadzenia spisu z natury wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wątpliwości może czasem budzić pytanie, czy zerowy wynik remanentu zwalnia nas z obowiązku jego dokonania. Niestety, nawet w takim przypadku powinniśmy sporządzić stosowny dokument, w którym wykażemy stan zerowy. Przypadek ten dotyczy najczęściej przedsiębiorców prowadzących działalność usługową, nie handlujących towarami lub materiałami.

Bezpośrednio po dokonaniu inwentaryzacji podatnik ma obowiązek jej zaewidencjonowania w postaci wpisu w podatkowej książce przychodów i rozchodów według poszczególnych rodzajów jej składników lub w jednej pozycji (sumie) jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie należy przechowywać łącznie z księgą.

Spis z natury, jako ostatni wpis w podatkowej książce przychodów i rozchodów, zamyka naszą KPIR pod datą 31 grudnia. Dlaczego pozycja ta jest tak ważna? Zaznaczyć należy, iż wartość spisu z natury na początek i koniec roku podatkowego (czyli tzw. różnica remanentowa) wpływa przede wszystkim na podatek dochodowy, powodując podwyższenie lub obniżenie rocznego dochodu. Remanent końcowy wyższy od początkowego podwyższy twój dochód do opodatkowania, natomiast próba jego upłynnienia w postaci wyprzedaży na koniec roku może sprawić, że zoptymalizujesz swoje przyszłe obciążenia podatkowe.

Są to przedsiębiorcy zobligowani do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów (KPIR), a więc ci którzy wybrali formę opłacania podatku dochodowego w postaci:

 • zasad ogólnych,
 • podatku liniowego.

Zastanawiasz się co w przypadku, gdy jesteś na ryczałcie ewidencjonowanym? Obowiązek przeprowadzenia spisu z natury dla tej formy opodatkowania został zniesiony wraz z nadejściem 1 stycznia 2019 r. poza jednym wyjątkiem, kiedy jego przeprowadzenie jest nadal wymagane przepisami prawa. Wspomniany przypadek szczególny dotyczy likwidacji firmy.

UWAGA!

Pamiętaj o zachowaniu należytej staranności podczas sporządzania dokumentu z przeprowadzonego remanentu. Nie zapomnij także zawrzeć podpisów wszystkich osób uczestniczących w inwentaryzacji.

Ustaliliśmy już, kto ma obowiązek sporządzenia spisu z natury. Nadeszła pora, aby przedstawić terminy jego przeprowadzenia wynikające z rozporządzenia. Zasadniczo, remanent sporządza się:

 • na dzień 1 stycznia,
 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • na dzień rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego,
 • w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do opłacania podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • w przypadku zmiany wspólnika,
 • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników,
 • na dzień likwidacji działalności.

Jeśli sporządziłeś spis z natury na koniec roku podatkowego, nie musisz przeprowadzać go ponownie na dzień 1 stycznia rozpoczynającego się nowego roku. W tym przypadku pierwszy wpis w nowym roku podatkowym dotyczący wysokości remanentu początkowego będzie pokrywał się z ostatnim wpisem kończącym ubiegły rok podatkowy.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, w spisie z natury wykazujemy stan:

 • towarów handlowych,
 • materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych,
 • półwyrobów,
 • produkcji w toku,
 • wyrobów gotowych,
 • braków i odpadów.

Tworząc dokument z przeprowadzonej inwentaryzacji upewnij się, że spełnia on wymogi formalne określone rozporządzeniem. Poniżej znajdziesz pomocną checklistę zawierającą wszystkie dane potrzebne do sporządzenia spisu.

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwa firmy),
 • data sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 24,
 • jednostka miary,
 • ilość stwierdzona w czasie spisu,
 • cena w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączna wartość spisu z natury,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości innych składników wymienionych w § 24 przez ich cenę jednostkową
 • łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę „Spis zakończono na pozycji …”
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników), z tym że przy prowadzeniu:
  • księgarń i antykwariatów księgarskich – spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne,
  • działalności kantorowej – spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe,
  • działów specjalnych produkcji rolnej – spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Zważywszy na różnorodność posiadanego majątku, rozróżnia się odmienne sposoby wyceny wymienione w poniższym zestawieniu. Będąc podatnikiem jesteś obowiązany dokonać wyceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury.

SKŁADNIK MAJĄTKUSPOSÓB WYCENY
materiały i towary handlowewg cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia
półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcjiwg kosztów wytworzenia  
odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkowąwg wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania
niesprzedane wartości dewizowewg cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy – według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy
produkcja niezakończona (przy działalności usługowej i budowlanej)wg kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej
produkcja zwierzęcawg kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej